Does Wikipedia have a Liberal Bias?


Wikipedia founder Jimmy Wales has been quoted as saying that Wikipedia editors are disproportionately liberal. This underscores numerous claims of liberal bias on Wikipedia.

I decided to see if Jimmy Wales’ claim was verifiable. If there was a disproportionate number of liberal editors on Wikipedia, that would support the claim of liberal bias. What I discovered was far more surprising.

Wikipedians by Political Affiliation

I added the number of Wikipedians who self-identified in the political categories below. You can view these categories at Wikipedia.

political-category.png

With a statistical sample of 901 self-identified Wikipedians, I consolidated the numbers into this table.

political-2.png

I then compared the numbers to the general American population who self-identified their political affiliations at electionstudies.org in 2004.

political-3.png
* The Cato Institute speculates that as many as 13% of Americans hold Libertarian beliefs. However, it should be noted that The Cato Institute is run by Libertarians, and has a vested interest in these numbers!

My Conclusions

1. Liberal and “Leftist” Wikipedians are roughly proportionate to the US population.

2. Libertarians are overwhelmingly over-represented.

3. Conservative Wikipedians are dramatically under-represented.

It appears that there aren’t too many liberals on Wikipedia so much as too few conservatives. But the real eye opener is how libertarians are drastically over-represented.

It doesn’t surprise me that Wikipedians are more likely to be libertarian. Anyone interested in open source and the democratization of knowledge is probably a bit anti-authoritarian and somewhat interested in personal responsibility. And Libertarians, like Wikipedians, are likely to be highly educated (although again, that flattering statistic is coming from the Cato institute!).

There is very little statistical information on how many Americans self-identify as libertarians. Certainly Libertarian candidates draw less than 1% of the vote at election time. But even if you take the Cato institute’s claim that 13% of Americans hold Libertarian values, I find it staggering to consider that 42% of Wikipedians self-identify as Libertarians.

Either way, it will be interesting to see if there is ever an outcry of Libertarian bias on Wikipedia!

Advertisements

13 Responses to Does Wikipedia have a Liberal Bias?

 1. […] My initial findings were that 42% of Wikipedians self-identify as Liberal, 42% as Libertarian, and 8% as Conservative. […]

 2. Barcex says:

  This analysis is very basic and cannot be representative of the wikimendians. Just because you are taken radial positions of people that decide to categorize themselves. So you are not taking into account the big universe of users that did not self-categorize and perhaps are not radically in one or other position.

  Of course, Wikipedia has a systemic bias, the average age of contributors is low, contributors have to have access to the Internet, etc.

 3. stayfi says:

  can u do a stydy for the arabic wiki? ho man, u’ll judge later!

 4. Paul D. says:

  Hell yes, it has a “libertarian” (neoliberal-capitalist outside the US) bias.

  Articles on socialism, Marx, Social democracy, and the like always have “Criticism” sections. Articles on Ayn Rand, Objectivism (Ayn Rand), Chicago School, Alan Greenspan and the like rarely have criticism sections, and when they do they are contributors fierce attack them.

  I think the bias largely is due to the popularity of Randian, Objectivism/Libertarianism among those in the the computer/IT culture which comprises much of the wikipedia contributor base.

 5. Charvat says:

  Check this new piece of hardware from Apple. Looks pretty interesting and should be not that expensive. Anybody already using any kind of Apple product right now? For my taste its to expensive most of the time so I stick to windows computers… http://astore.amazon.de/apple-ipad-21

 6. Stull says:

  Rasim Ozan K?tahyal?’ya Reddiye
  share
  OZAN AR?F BODUR “TAR?H?N KOZASI”
  Per?embe, 04 ?ubat 2010 14:45

  Say?n K?tahyal?;20.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesinde yay?nlanan ??Bir Ermeni Milliyet?isi olarak Hrant Dink???ba?l?kl? yaz?n?za;

  ??Hrant Dink?ten T?rk milliyet?ilerinin ??renece?i ?ok ?ey var… T?rk kimli?ine ve k?lt?r?ne, T?rk ge?mi?ine sonuna kadar ba?l? olan, T?rkl?k ile ilgili bir ?ey konu?uldu?u zaman heyecanlanan, yery?z?nde ya?ayan t?m T?rklerin derdiyle hemhal olan, T?rk dilinin ?e?itli leh?elerinden birini bile i?itti?inde kalbi k?t k?t atan T?rk??lerin, T?rk milliyet?i ya da ulusalc?lar?n?n Hrant?tan ??renece?i ?ok ?ey var…?? ifadeleri ile ba?lad?n?z..

  ?leri de, T?rk??lerin, Hrant?tan ??renece?i ?eylerden birini de ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonuna kadar sahip ??kmak olarak ifade ettiniz. Bu i?i de g?n?m?z T?rk??lerinin Hrant Dink?ten ??renmesi gereken temel milliyet?ilik dersi olarak yazd?n?z.

  Bak?n?z Rasim Bey?

  T?rk??ler olarak genelledi?iniz z?mre, rozet, ?ekil ve sembol feti?istleri ise buna diyecek hi?bir ?eyim yok, ancak bu genelleme, ayd?n, d???nen ve ara?t?ran, ger?ekten bu milleti kar??l?ks?z olarak seven T?rk??leri de i?ine al?yorsa ki bunda ??phe yok, burada bir T?rk milliyet?isi olarak susmam m?mk?n de?ildir?

  ?ncelikle belirtmem gerekir ki hakk?nda fazla bilgi sahibi olmad???n?z anla??lan T?rk?? ideoloji; b?t?n muhabbet ve sevgisi ile ?z k?lt?r?ne ba?l?d?r ama bu noktada saplant? sahibi, a??r? ve ba?naz de?ildir. Hedefi T?rk milletini ekonomik sosyal ve idari a??dan muas?r ve mutlu etmek olan T?rk??l???n, hi?bir toplum ve ?rka kar?? ?ekimserli?i de k???msemesi de s?z konusu de?ildir. Aksine T?rk?? ideoloji, t?m k?lt?rlere ayr?ca de?er verip, sayg? duymaktad?r. Bu siyasi g?r???n mihenk ta?lar?ndan olan G?kalp?e g?re; T?rk??ler, bir?ok ac?mas?zl?klar?yla kar??la?t?klar? uluslara kar?? bile siyasi ?rg?tlerine kar?? tedbir almakla birlikte, uygar ve k?lt?rel yap?lar?n? ara?t?r?p, d???n?r ve sanat??lar?na k?ymet vermekle y?k?ml?d?rler?

  Yani o dedi?iniz temel milliyet?ilik dersi bu ?lkenin T?rk??leri taraf?ndan Hrant Dink?ten de?il Ziya G?kalp?ten yakla??k 100 y?l ?nce zaten al?nm??t?r. Hem de Ermeni ter?r ?rg?tlerinin Do?u b?lgelerimizi kas?p kavurdu?u bir d?nemde?

  Ayr?ca kad?n T?rk milliyet?ileri i?inde ayr? bir yeri olan M?fide Ferid?de h?manist T?rk milliyet?ili?inin temellerini tam bu d?nemde atm??t??

  Ancak, sormadan duramayaca??m;

  Sizin ifadeleriniz ile evrensel insanl?k idealine ba?l? olup, evrensel bir ahlak, ideal ve vicdana sahip olan birinin TKP-ML gibi bir yap?lanma ile ne i?i olabilir? Veya bu ki?i, h?cre evlerinde, ?st?nde ?? Ermeni Soyk?r?m?n?n Hesab?n? Soraca??z!??yaz?l? pankartlar bulunan, T?KKO gibi ac?mas?z bir ?rg?te nas?l ?ye olur. ASALA gibi elinde T?rk kan? bulunan bir ?rg?te nas?l sempati besler? Bunlara insanl?k onuru ad?na bir a??klama yapa biliyor musunuz?

  ?lgili yaz?n?z da Hrant i?in ?? Bu topraklar?n evlad?yd?. Bu topraklar? yani T?rkiye?yi ?ok seviyordu. Tam anlam?yla bir T?rkiye insan?yd???diyorsunuz, bizde vefat edenin arkas?ndan konu?mak gelene?e ayk?r?d?r ama maalesef ben sizin siyah? beyaz gibi g?steren ifadelerinize g?z yumamayaca??m ve gelenek ad?na ayk?r? bir tav?r sergileyece?im?

  Acaba her birimiz ayr? bir Hrant?dan m? bahsediyoruz?

  Bu topraklar? ?ok seven, T?rklere ve T?rkiye?ye sevgi besleyen biri ??T?rk?ten bo?anacak olan o zehirli kan?n, yerini dolduracak olan asil kan, Ermeni?nin Ermenistan?la kuraca?? asil damarlar?nda mevcuttur?? der mi?

  23 Nisan 1996 da Agos Gazetesinde ??23,5 Nisan ??ba?l?kl? yaz?s?nda;??Yery?z?n?n d?rt bir yan?na “savrulmu?” Ermeni Ulusu’nun tarihinde ?ok ?nemli bir kara g?nd?r 24 Nisan. ??-be? Ermeni yan yana gelmeye g?rs?nler. Al?rlar ellerine pankartlar? d?k?l?rler sokaklara hemen. Nedir b?t?n bunlar?n sebebi, ni?in yollara d??er bu insanlar 24 Nisan’da? Tarih, 24 Nisan 1915’in ?afak vakti. ?zellikle ?stanbul’daki Ermeni ayd?nlar?, yazarlar, sanat??lar, ??retmenler, avukatlar, doktorlar, mebuslar teker teker al?n?rlar evlerinden. G?t?r?l?rler… Ve bir daha da geri d?nmezler. ??te, birka? g?n sonra b?t?n Osmanl? ?mparatorlu?u s?n?rlar? i?inde ger?ekle?tirilen “Tarihsel Ermeni Dram?”n?n ba?lang?c?d?r bu tarih.?? Diyen ve sizin, Ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonunda kadar sahip ??kard? diye takt?m etti?iniz Hrant Dink,1915 ?ncesinde Do?u ve G?neydo?u B?lgesinde Ermeni Ter?r ?rg?tlerinin yapt??? katliamlardan ni?in bahsetmedi? Orada bulunan T?rk ve K?rt halklar?n?n ac?s?n? ne kadar duydu?Ne kadar duyurdu?

  1997 de Kanal 7?de kat?ld??? bir program da kendisine sorulan ??T?rkiye Ermenileri olarak Cumhuriyet’e katk?lar?n?z nelerdir???sorusu kar??s?nda ??lg?na d?nmek ve neyimiz kalm?? ki ne verebilecektik tarz?nda ifadeler buyurmak m?d?r ger?ek?ilik? O d?nemde ya?anan ac? olaylar? i?ine duygusall?k kat?lm?? ifadeler ile suland?r?p, ger?ek nedenlerini irdelemeden T?rk milletine mal etmek midir realizm?

  Pe?inen s?yleyeyim ki Hrant, sizin yaz?n?zda belirtti?iniz gibi evrensel de?erlere sahip, bulundu?u ortam ile bar???k bir ayd?n de?il, kan, soy ve ?lk? ba?? ile ba?l? oldu?u Ermenistan?a hizmet bab?nda ?lkemizde Truva At? vazifesi g?ren bir Ermeni milliyet?isi idi.

  Ve bu i?i diyalog, ?zg?rl?k, e?it yurtta?l?k, insan haklar?, birlikte ya?am gibi kavramlar?n arkas?na saklanarak gayet profesyonel bir ?ekilde icra ediyordu.

  Yine 16 Haziran 2006 da Agos Gazetesinde yay?nlanan ??Tek yol “Bir arada ya?ama 1 ??adl? makalesinde,??Kendimize d?ner de ??yle bir yak?n tarihimize bakarsak, “Birlikte ya?amay? savunman?n bizde hi? de yeni bir olgu olmad???n?, bu ?lkede 100 y?l ?nce de ayn? sorunlarla k?vrand???m?z? g?rebiliriz. Son y?zy?l?n? s?rekli toprak ve halk kayb?yla ge?iren Osmanl?’n?n geriye kalan halklar?, 1908 Me?rutiyet ilan?yla birlikte sokaklara d?k?lm??, T?rk’?, Rum’u, Ermeni’si, Yahudi’si kol kola g?nlerce ?enlikler yapm??, “H?rriyet, e?itlik ve adalet” ?ark?lar?yla sarho? olmu?lard?. Ne var ki birlikte ya?amak ?yle yukar?dan birilerinin bah?edece?i bir l?tuf de?il, birlikte ya?ayan halklar?n birlikte ?retmeleri gereken bir uygarl?kt?. Nitekim b?yle olmad??? i?indir ki, Me?rutiyet’in ilan?ndan ve bu birlik co?kusundan birka? ay sonra Osmanl?’n?n en ac? katliamlar?ndan biri ya?and? ve 31 Mart Vakas?’yla birlikte Adana’da 30 bini a?k?n Ermeni kom?u mahalle insanlar?nca katledildi??? T?rkiyeliler olarak en b?y?k s?k?nt?m?z bu: Tarihle hesapla?amamak.?? Diyen Hrant, Ermeni delege Episkopos Mrg. Moucheg’in k??k?rtmalar?yla ba?layan bu b?y?k karga?ay? neden kom?u mahalle insanlar? dedi?i T?rklere mal etti? Bu ac? olaylar? sadece T?rk milletine mal eden zihniyeti samimi bulmam?z nas?l m?mk?n olabilir? Bumudur t?m halklar? kucaklayan h?manizm?

  Bir yaz?s?nda ??Ne T?rk ne de K?rt halk?na ge?mi?te ya?ananlardan ?t?r? herhangi bir kin duymuyorum. En b?y?k iste?im ise bu iki halk?n bug?n birbirinden kopmamas? ve ge?mi?te bizlerin ya?ad??? t?rden dramlar?n tekrar ya?anmamas?.?? Deyip ba?ka bir yaz?s?nda ??Devlet heyecan?n? bilirim. Ermenistan kurulmadan ?nce ben de K?rtler gibi mutsuzdum. Ama bu ayr?l?k??l??? do?urmamal?. Yoksa Kuzey Irak?taki devletten de olurlar. (…) K?rt olsam Kuzey Irak?ta parlamentosu, okulu ve ordusu olan bir K?rt Devleti beni heyecanland?r?rd?.? Diyen H?rant??n bu ?eli?kili ifadeleri ona g?venmemiz konusunda bizi hakl? ??karm?yor mu?

  Say?n K?tahyal??

  Hrant?tan bir ?eyler alma konusunda ki ikram?n?z? maalesef geri ?evirmek zorunday?z, ??nk? Kurtulu? Sava??n? ?rg?tleyen ve bu devleti kuran 100 y?ll?k T?rk??l?k ideolojisinin, bir yenilik olarak, Hrant?tan alaca?? hi?bir ?ey yoktur!

  Ama illa siz bu konuda ben, Hrant?dan bir ?eyler alaca??m diyorsan?z, Biz sizi tutmayal?m, ??nk? Hrant?t?n tam size g?re bir uyar?s? var, kendisini iyi bir gazeteci olarak g?rmeyen ve T?rk?eyi iyi kullanamad???n? s?yleyen Hrant, sa?l???nda ak?l vermeyi, ?stten bak???? bir tutum olarak g?r?r ve bu tarzdan nefret ederdi. Ve ak?l vermeye meyilli hareketlerinde ahlaki tutumu ile ba?da?mad???n? da baz? yaz?lar?nda ifade etmi?ti. Yerinizde olsam bu ?a?r?ya kulak verir, bu temel entelekt?el dersini uygulayarak sizin ya??n?z?n d?rt kat? bir zaman ?nce bu topraklarda k?k salan bir ideolojinin mensuplar?na ak?l vermeye kalkarken defalarca kez d???n?rd?m?
  Unutmay?n?z ki bir Ermeni atas?z?nde de belirtildi?i gibi; senden bir g?n bile ya?l? olan senden bir y?l daha ak?ll?d?r!
  http://www.haberiniz.com http//www.haberiniz.com

 7. Vergin says:

  sahadan haberler

 8. Dillon says:

  good work thanks….

 9. thank yu verff uuuuuuuuuu

 10. merhaba hikaye web sitem var. forumunuzdan kaynak gostererek guzel yazilar alabilirmiyim acaba. tesekkurler

 11. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out
  where u got this from. many thanks

 12. youtube.com says:

  It is really a nice and useful piece of information. I’m happy that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: